... indiánský tábor Malá Morávka


PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 2015

Náš turnus se bude konat v době od 18. 7. - 1. 8.
Závaznou přihlášku na letošní tábor si můžete
STÁHNOUT ZDE.

Pokud to uděláte, nezapomeňte kontaktovat Ív:
ivana.vostrovska@seznam.cz, 732 223 966


ZÁHADA HLAVOLAMU OBJASNĚNA!

Nové fotografie a celý příběh letošního tábora najdete buď na našem facebooku nebo na webu Záhada hlavolamu 2014.

Green Valley CZ ---------------------------------------------------------------------------

JSME NA FACEBOOKU!!!

Pøátelé Zeleného údolí. Uzrál èas vydat se na sociální sítì. Poèínaje èervencem 2013 jsme i na facebooku. Mùžete tam vkládat svoje fotky a vzpomínky na tábory minulé, v dobì konání toho letošního sledovat život v Green Valley takøka online. Pøíjemnou zábavu... ---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodièe,

jen pøipomínáme, že odjezd autobusu na tábor je v sobotu 20. 7. 2013 v 10 h z Olomouce-Tržnice plocha (za zastávkou autobusu è. 60 smìr Olympie). Po pøíjezdu do Malé Morávky vyrazí dìti ihned na delší procházku po okolí. Takže bychom Vás chtìli poprosit, abyste jim vìci na tábor zabalili tak, že budou mít vše ve velkém kufru nebo batohu, a v MALÉM BATÙŽKU na výlety budou mít POUZE: - svaèinu a pití na 5 h (teplý obìd bude v táboøe asi v 15:00 h) - pláštìnku - šátek - blok a tužku Na sobì obleèení dle poèasí, ale hlavnì POHORKY nebo jinou turistickou obuv. Novì má náš tábor také profil na facebooku, kde budeme už bìhem tábora vyvìšovat fotky. Mùžete tak sledovat, co se právì dìje:)(viz. výše) Srdeènì zdraví a na setkání u autobusu se tìší Ivana Vostrovská a Pavel Šuba ---------------------------------------------------------------------------

TÁBOR 2013

Ahoj táborníci!

I když to tak nevypadá, prázdniny jsou tu "cobydup" a pro mnohé z vás je léto stále synonymem pro tábor v Green Valley. A tak ho zase letost pro vás chystáme. Velké omluvy za to, že se tento web delší dobu neobnovoval, ale mìli jsme technické problémy, které už jsme vyøešili. Takže. Letošní termín je 20.7. - 3.8. a jsou volná poslední místa. Pøihlášku si mùžete stáhnout zde: PØIHLÁŠKA 2013
Pokud to udìláte, informujte o tom Ivu na: ivana.vostrovska(zavináè)seznam.cz nebo na tel. è. 732 223 966. ----------------------------------------------------------------------------

2012: E.T. zachránìn!!!

S tristním zpoždìním nìkolika svìtelných let, za to s o to zraleji uleželými vzpomínkami neposlušnì hlásím, že se nám podaøilo Ítýho zachránit a teï se už na nás nejspíš dívá z tepla své oslizlé planety a jeho prst na nás vdìènì poblikává z noèní oblohy. Ano, letošní celotáborová hra se myslím vyvedla. Ale pìknì po poøádku. Poèasí nás opìt pokoušelo, ale naimpregnováni zkušenostmi z loòska, nedalo se naše psyché tak snadno, navíc, už jsme mìli gumákovou i plášťìnkovou výbavu v takové pohotovosti, že nás období dešťù prostì nemohlo pøekvapit. Se skvìlou partou, hodnými dìtmi a opravdu obrovským pytlem brambor proti trudomyslnosti jsme mohli první deštivý týden pøeèkat témìø v klidu. Odmìnou nám mohl být ten druhý, kdy se pan Pradìd i meteosat chytili za šos a nechali oschnout tìlo i duši. Jak jste již pochopili, letošní CETAH se odehrával v kulisách slavného filmu E.T. Mimozemšťan. Aè je ten pøíbìh už neuvìøitelných tøicet let starý, myslím, že ne tøeba ho nijak obšírnì vyprávìt. Doufám, že si to dìti užily, my myslím ano. Zejména pak samotný závìr, kdy se les na táborem zmìnil v letní kino. Tedy, dìti ho pøekøtily na "lesní kino". Ve chvíli, kdy na plátnì bìžel v lesním porostu E.T. a my sedìli mezi stromy, šel z toho mráz po zádech. Zvuk elektrocentrály za chvíli mozek odfiltroval a pak už jen nasával pøíbìh, který v pøedchozích dnech sám prožíval, teï znovu... Tak. A je to pryè. Vrátili jsme zabavené maèety, lasery a dìti, v rekordním èase vymazali z louky stany, zamávali sobì na vzájem i Údolí a teï se pøipravujeme na podzim, na zimu, na roèní pùst. Než to všechno zapadá listím a snìhem, ještì jednou díky všem, co na táboøe a pro tábor makali. Díky.

Fotky z tábora tady
a ještì tady
--------------------------------------------------------

Tábor 2011: Dr. Livingstone, pøedpokládám?!

Tuto vìtu slyšeli zøetelnì a s úlevou všichni úèastníci letošní výpravy, tentokrát do nitra Afriky. A teï si ji mùžete, se zpoždìním nìkolika mìsícù, (ano i já byl letos s Pštrosem v Chorvatsku), alespoò pøeèíst i vy. Trvalo to tak dlouho nejen kvùli oné zahranièní dovolené, ale hlavnì z dùvodu tentokrát enormì delšího vstøebávání letošních "zážitkù". Po pravdì mi letos nezbylo ani pøíliš mnoho invence, abych se rozepisoval o tomto, nebojím se øíct, táboru hrùzy. Všichni dìlali co mìli, dìti hodné, všechno klapalo, jak mìlo...jen poèasí a nemoci nám letos daly opravdu poøádnì zabrat. Nu, pøežili jsme. Zùstaly fotografie a ty bývají milosrdné...

Indošek

Více fotografií TADY.

____________________________________________________

Archiv úvodníkù

Novinky

 
(c) 2000-2015